Toompuiestee 17a, 10137 Tallinn

Põhikiri

MTÜ Eesti Erahuvikoolide Liit
PÕHIKIRI

 
1. ÜLDSÄTTED 
1.1. Eesti Erahuvikoolide Liit (edaspidi Liit) on erahuvikoole ühendav avalikes  huvides tegutsev mittetulundusühing. 
1.2. Liidu nimi on MTÜ Eesti Erahuvikoolide Liit.
1.3. Liidu asukoht on Tallinn. 
1.4. Liit on eraõiguslik juriidiline isik. Oma tegevusest juhindub Liit huvikooli ja  erakooli seadustest ja teistest õigusaktidest, huvihariduse tunnustatud  põhimõtetest ja käesolevast põhikirjast. 
1.5. Liidu majandusaasta on 1. jaanuarist 31. detsembrini. 
1.6. Liit on loodud määramata ajaks.
 
2. LIIDU EESMÄRGID 
2.1. Liidu eesmärgid on: 
2.1.1. laste ja noorte igakülgseks arenguks võimaluste loomine läbi huvihariduse  arendamise; 
2.1.2 esindada liikmete huve seadusloome protsessis ning läbirääkimistel  kolmandate osapooltega tagamaks erahuvikoolide areng ning nende  õpilaste huvide kaitse. 
2.2. Oma eesmärkide saavutamiseks Liit: 
2.2.1. tegeleb huvihariduse väärtustamise ja propageerimisega ühiskonnas; 
2.2.2. toetab oma liikmete tegevust, andes neile võimalusel ja vajadusel materiaalset,  juriidilist ning moraalset abi, edendab nende omavahelisi kontakte; 
2.2.3. korraldab koolitusi, konverentse ja muid huviharidust propageerivaid ja  toetavaid tegevusi, üritusi ning projekte;
2.2.4. osaleb koostööprojektides teiste ühendustega nii Eestis kui ka väljaspool Eestit. 
 
3. LIIDU LIIKMED, NENDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 
3.1. Liidu liikmeks võib olla seaduslikus korras registreeritud juriidiline isik, kes soovib  arendada Liidu eesmärkide ja põhimõtetega kooskõlas olevaid tegevusi ning  tunnustab Liidu eesmärke ja põhikirja.
3.2. Liidu liikmeks saamise eelduseks on kandidaadi Eesti seaduste kohane huvikooli või huvikoole ühendava organisatsiooni staatus.
3.3. Liidu liikmeid võtab vastu ja kinnitab Liidu juhatus liikmeks soovija avalduse alusel. Liidu juhatus otsustab liikmeks soovija Liitu vastuvõtmise või sellest  keeldumise 2 (kahe) kuu jooksul alates avalduse esitamisest.
3.4. Liidu liikmel on õigus: 
3.4.1. valida ja olla valitud Liidu organitesse; 
3.4.2. esitada arupärimisi, avaldada arvamust ning teha ettepanekuid  üldkoosoleku ja juhatuse töö kohta;
3.4.3. saada teavet kõiki Liidu tegevust puudutavates küsimustes; 
3.4.4. osaleda eelisjärjekorras kõigil Liidu korraldatavatel üritustel ja saada võimaluse  korral soodustusi; 
3.4.5. osaleda hääleõigusega Liidu üldkoosolekul. 
3.5. Liidu liige on kohustatud: 
3.5.1. tasuma liikmemaksu; 
3.5.2. järgima Liidu põhikirja ja juhtorganite otsuseid, toetama liidu tegevust; 
3.5.3. teatama Liidu juhatusele liikmete arvestuse pidamiseks oma kontaktandmed ja  informeerima juhatust kontaktandmete muutumisest hiljemalt 1 kuu jooksul alates  andmete muutumisest; 
3.5.4. Liidu liikmed võivad Liidust lahkuda teatades sellest juhatusele kirjalikult vähemalt 2 kuud ette; 
3.5.5. kui liige lahkub majandusaasta keskel, tuleb liikmemaks tasuda kogu  majandusaasta ulatuses. 
3.6. Liikme Liidust väljaarvamine toimub juhatuse otsusega. 
3.7. Juhatus võib liikme arvata välja, kui: 
3.7.1. Juhatus hindab liikme tegevuse vastu käivaks Liidu põhikirjale ja  eesmärkidele, liikme tegevus ei ole kooskõlas organisatsiooni heade tavade ja  kommetega; 
3.7.2. Liige kahjustab Liidu või selle liikmete head mainet; 
3.7.3. Liige on jätnud täitmata olulise kohustuse Liidu ees või on tekitanud Liidule  varalist kahju; 
3.7.4. Liige ei ole 2 aasta jooksul osalenud Liidu töös; 
3.7.5. Liige on tähtajaliselt jätnud tasumata Liidu liikmemaksu. 
3.8. Liidu juhatus teatab väljaarvamise ettepanekut arutava koosoleku toimumisest ja  küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele vähemalt 7 kalendripäeva ette. Väljaarvatud liikmel on õigus esitada oma suuline või kirjalik selgitus  väljaarvamise küsimuse arutamisel. Juhatus teatab väljaarvatule sellekohasest  otsusest 7 kalendripäeva jooksul alates otsuse vastuvõtmisest. 
3.9. Üldkoosoleku otsusega võib Liidu liikmetele anda teistest erinevaid õigusi ja panna teistest erinevaid kohustusi. Rakendus eeldab liikme nõusolekut. 
 
4. LIIDU ÜLDKOOSOLEK
4.1. Liidu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek. Üldkoosolekul on iga liige esindatud 1 häälega. 
4.2. Üldkoosolekud jagunevad korralisteks ja erakorralisteks. Üldkoosoleku korralised istungid toimuvad üks kord aastas. Üldkoosoleku erakorraliste istungite arv ei ole piiratud.
4.3. Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust  ära näidates 1/3 ühingu liikmetest. 
4.4. Korralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku hiljemalt kuue kuu jooksul  majandusaasta lõppemisest. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku seaduses sätestatud tingimustel.
4.5. Korralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt 1 kuu. Erakorralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt ühe nädala.  
4.6. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui kohal on üle poole liikmetest.  Kui üldkoosolek ei ole otsustusvõimeline, kutsub juhatus kolme nädala jooksul  kokku uue koosoleku sama päevakorraga. Uus koosolek on pädev vastu võtma  otsuseid, sõltumata koosolekul esindatud häältest.  
4.7. Üldkoosoleku ainupädevusse kuulub: 
4.7.1. põhikirja muutmine; 
4.7.2. Liidu tegevuse eesmärgi muutmine; 
4.7.3. juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine;  
4.7.4. Liidu tegevuse aastaaruande kuulamine ja kinnitamine; 
4.7.5. Liidu majandusaasta aruande kinnitamine; 
4.7.6. Liidu liikmemaksu suuruse määramine. 
4.8. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalevatest Liidu liikmetest või nende esindajatest. Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik Liidu liikmed. Liidu põhikirja muutmiseks on vajalik üldkoosoleku 2/3 häälteenamus.
 
5. LIIDU JUHATUS
5.1. Liitu juhib ja esindab juhatus. Juhatus võib olla kuni 5 liikmeline. 
5.1.1. Juhatuse volituste tähtaeg on 3 aastat; 
5.1.2. Juhatus valib juhatuse liikmete hulgast esimehe, kes korraldab juhatuse tööd. 
5.2. Juhatuse pädevusse kuulub: 
5.2.1. Liidu esindamine kõikides õigustoimingutes; 
5.2.2. Liidu tegevuskava ja eelarve koostamine ja täitmise kontrollimine;
5.2.3. Üldkoosoleku kokkukutsumine ja selle otsuste elluviimine;
5.2.4. Juhatuse esimehe ja aseesimehe määramine; 
5.2.5. Liikmete vastuvõtmise ja väljaarvamise üle otsustamine ning liikmete  kohta arvestuse pidamine; 
5.2.6. Liidu igapäevase tegevuse, raamatupidamise ja aruandluse  korraldamine; 
5.2.7. Liidule vajalike isikute tööle võtmine ja nendega lepingute sõlmimine; 
5.2.8. Liidu sisekorra reeglite kehtestamine;
5.2.9. Liidu osalemise otsustamine koostööprojektides; 
5.2.10. Liidu rahaliste vahendite kasutamise otsustamine; 
5.2.11. Liidu esindamine riigiasutustes ja muudes organisatsioonides. 
5.3. Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui üks kord kuus. 
5.4. Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb üle poole juhatuse liikmetest. Juhatuse koosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle  poole kohal viibivatest juhatuse liikmetest. Juhatuse liikmed võivad otsuseid vastu võtta ka koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik juhatuse liikmed. 
5.5. Juhatuse liige ei või osaleda hääletamises, kui otsustatakse temaga või  temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist või  temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist.
5.6. Juhatuse liikmed vastutavad seaduse või põhikirja nõuete rikkumisega,  samuti oma kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmisega  Liidule süüliselt tekitatud kahju eest solidaarselt. 
5.7. Juhatuse liikmel on õigus nõuda ülesannete täitmisel tehtud vajalike kulutuste  hüvitamist.
5.8. Liidu juhatuse esimehel ja aseesimehel on õigus esindada Liitu ainuisikuliselt, teistel juhatuse liikmetel on esindusõigus vähemalt kahel juhatuse liikmel koos.
5.9. Juhatuse liikmetele võib vahendite olemasolu korral maksta tasu. Tasu suurus ja maksmise kord määratakse üldkoosoleku otsusega.
 
6. LIIDU VAHENDID JA MAJANDUSTEGEVUS 
6.1. Liidu vara ja rahalised vahendid moodustuvad: 
6.1.1. Liikmemaksudest; 
6.1.2. majandustegevusest ja ürituste korraldamisest laekunud tuludest;
6.1.3. annetustest ja toetustest;  
6.1.4. muudest tuludest. 
6.2. Liidu vara käsutab Liidu juhatus. Juhatus võib Liidu kinnisasju või registrisse kantud vallasasju võõrandada või asjaõigusega koormata üldkoosoleku otsusega ja selleks ettenähtud tingimustel. 
 
7. JÄRELEVALVE JA ARUANDLUS 
7.1. Üldkoosolek teostab järelevalvet teiste Liidu organite tegevuste üle. Selle  ülesande täitmiseks võib üldkoosolek määrata revisjoni või audiitorkontrolli  seaduses sätestatud korras. 
7.2. Pärast majandusaasta lõppu koostab Liidu juhatus raamatupidamise aruande ja  tegevusaruande seaduses sätestatud korras. 
 
8. LIIDU TEGEVUSE LÕPPEMINE JA LÕPETAMINE 
8.1. Liidu tegevus loetakse lõppenuks, kui ühingu liikmete arv langeb alla kahe liikme. 
8.2. Liidu tegevus lõpetatakse üldkoosoleku otsusega juhul kui otsuse poolt hääletab  75% Liidu liikmetest. Üldkoosolek moodustab likvideerimiskomisjoni.  Likvideerimine toimub seaduses ettenähtud korras. 
8.3. Liidu tegevuse lõpetamisel antakse allesjäänud vara üle Tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule või muus lepinguriigis asutatud ühingule, mis vastab TuMS § 11 nõuetele
 
Põhikiri on muudetud ja kinnitatud üldkoosoleku otsusega 3.6.2024