Toompuiestee 17a, 10137 Tallinn

Arengukava 2022-2024

KUS ME OLEME AASTAL 2022?

Eesti Erahuvialakoolide Liitu kuuluvad pika ajaloo ja traditsioonidega eriilmelised huvikoolid, kes hindavad kvaliteeti olles oma eriala valdkonna pühendunud arendajad, arvamusliidrid, mõjutajad ja innovatsiooni loojad.

 • huvikoole Eestis (v.a spordikoolid): 461, neist erahuvialakoole 340

 • huvikoole Tallinnas (v.a spordikoolid): 196, neist erahuvialakoole 183

 • EEHKL-i liikmete arv: 35 / lepinguliste õpetajate arv: 260

 

KUS ME SOOVIKSIME OLLA PLANEERIMISPERIOODI LÕPUS?

Lühivisioon EEHKL-i tasandil:

 • on loodud hästi toimiv organisatsiooni infrastruktuur, mis tagab professionaalse kommunikatsiooni ja infovahetuse nii liidu siseselt kui kolmandate osapooltega

 • on tagatud liidu liikmete huvide kaitse nii kohalikul kui riigi tasandil

 • on loodud liidu liikmete toetamise süsteem

 • on tagatud erahuvialakoolide nähtavus huvihariduse maastikul

Lühivisioon (era)huvihariduse arengust riigi ja KOVide tasandil

 • huvihariduse ja -tegevuse kättesaadavus on tagatud kõikidele lastele ning noortele üle Eesti

 • on loodud järjepidevad, läbipaistvad ja võrdsetel alustel toimivad toetussüsteemid olenemata huvihariduse pakkuja omandivormist ning huviala valdkonnast ja seda kõikides KOV´ides (k.a Tallinnas)

 • on loodud riiklikud palgatoetused kvalifitseeritud õpetajatele olenemata huviala valdkonnast

 • on välja töötatud ja kinnitatud huvihariduse õpetaja kutsestandard

 • on saavutatud huvihariduse ja üldhariduse koostöö, mille eesmärgiks on õpilaste koolikoormuse vähendamine, et nad saaks enam keskenduda oma spetsiifiliste annete arendamisse

 • on tagatud huvihariduse jätkusuutlik toetamine olenemata poliitiliste jõudude muutustest riigi ja KOV-ide tasandil ning tehakse igakülgset koostööd vastavate valdkonna spetsialistide ja katusorganisatsioonidega

EEHKL on HTM-i strateegiline partner ning on kaasatud huvihariduse- ja tegevuse arengut puudutavatesse protsessidesse.

 

KUIDAS JÕUAME SOOVITUD OLUKORRANI? MILLISEID KONKREETSEID TEGEVUSI TULEB TEHA? KUIDAS MÕÕDAME TULEMUSI?

1 Tegevuskava EEHKL tasandil sisaldab järgmisi tegevusi

Tulemuste mõõtmine

1.1 Organisatsiooni infrastruktuuri arendus

Algus 2022

Siht 2024

juhatuse liikmete rollide jaotuse läbimõtlemine ja paika panemine

tööga on algust tehtud

tööjaotus vastab vajadustele ja võimalustele

kommunikatsioonijuhi leidmine ja palkamine (infovahetus liidu siseselt ja kolmandate osapooltega, sh sotsiaalmeedia sisu arendamine)

on alustatud vastava inimese otsingutega

kommunikatsioonijuht on leitud ja palgatud ning liidu infovahetus toimib ja on professionaalne

vajaduspõhise tööjõu leidmine ja palkamine (nt projektide kirjutamine jms)

olukorra analüüsiga on algust tehtud

vajaduspõhise tööjõu leidmise põhimõtted on korrastatud ja toimib süsteemse tegevusena

liikmete andmete korrastamine õppevaldkondade kaupa

andmete korrastamine saab alguse

andmed on korrastatud õppevaldkondade kaupa ja uuendatakse kindla intervalli järel

1.2 Liikmete huvide kaitse

Algus 2022

Siht 2024

Süsteemse koostöö läbiviimine teiste katusorganisatsioonide, KOVide ja HTM-i ning HARNO-ga (osalemine töörühmades, aruteludel jms)

koostööga on algust tehtud

koostöö on süsteemne ja järjepidev

1.3 Liikmete toetamise süsteem

Algus 2022

Siht 2024

liikmete vajaduste kaardistamine (nt konkreetsed teemapõhised koolitused)

vastavasisulise info kogumisega on algust tehtud

info kogumine on järjepidev ja süsteemne

regionaalsete erahuvialakoolide esindajate leidmine suhtlemisel KOV-idega

töö saab alguse

regionaalsete erahuvialakoolide esindajatega on loodud toimiv koostöövõrgustik

kvaliteedinäitajate süsteemi loomine

töö saab alguse (sh vastava töörühma koostamine)

süsteem on loodud ja on kasutusel

1.4 Erahuvialakoolide nähtavus

Algus 2022

Siht 2024

mainekujunduse kava loomine (sh vastavate sündmuste korraldamine, nt liidu liikmete vahelised ühisprojektid, valdkonna ülesed üritused)

tööga on algust tehtud

on loodud regulaarselt toimuvad mainesündmused

meediaplaani koostamine (meediaga suhtlus, sh artiklid, persoonilood, liidu liikmete avalike ürituste kajastamine)

tööga on algust tehtud

töö toimib meediaplaani kohaselt, on süsteemne ja regulaarsusel põhinev

2 Tegevuskava riigi ja KOVide tasandil sisaldab järgmisi tegevusi

Tulemuste mõõtmine

 

2.1 HTM-i strateegiline partnerlus

Algus 2022

Siht 2024

strateegilise partnerluse taotlemine 2022+ perioodiks (osalemine strateegiliste partnerite valimise ja rahastamise uue kontseptsiooni väljatöötamisel ning taotluse esitamine 2021. a lõpul)

taotlus on esitatud, töö on protsessis

strateegiline partnerlus on olemas

2.2 Huvihariduse- ja tegevuse arendamine

Algus 2022

Siht 2024

oluliste teemade esiletoomine ja tõstatamine suhtluses HARNO, HTM-i ja KOV-idega

aastatel 2022-2024 fookuses olevad teemad on järgmised:

huvihariduse õpetaja kutsestandard; riiklikud palgatoetused kvalifitseeritud õpetajatele; võrdsetel alustel toimivad KOV-ide toetussüsteemid; üldhariduse ja huvihariduse lõimimine

osalemine erinevates töörühmades ja vestlustes on jätkuvas protsessis

koostöö on süsteemne ja järjepidev, EEHKL-i esindajad on kaasatud valdkonna arengu protsessidesse

Eesti Erahuvialakoolide Liidu arengukava viiakse ellu koostöös liidu liikmete ja partneritega hoides neid kursis huvihariduse- ning tegevust puudutavate arengutega, seda nii EEHKL-i kui KOV-ide ning riigi tasandil.

 

Arengukava koostatud vahemikus august-oktoober 2021

Eesti Erahuvialakoolide Liit MTÜ Tooompuiestee tee 17A, Tallinn 10137

www.erahuvikoolid.ee