Toompuiestee 17a, 10137 Tallinn

Huvihariduse katusorganisatsioonide ühine toetusavaldus Eesti haridustöötajate toetuseks

Eesti Haridustöötajate Liit (EHL) on alates 22. jaanuarist välja kuulutanud õpetajate ja haridustöötajate tähtajatu streigi, kus saavad osaleda alus-, üld-, kutse- ja huviharidusasutuste töötajad. Huvihariduse eest seisvad katusorganisatsioonid toetavad õpetajate rahulolematust praeguse palgataseme osas ning avaldavad toetust läbi streigi tõstatatud haridusvaldkonna probleemidele lahenduste otsimiseks. 

Streigi põhisõnumina on välja toodud õpetajate alampalga nõue, kuid tegelikult on haridustöötajate vaates probleem palju laiem. Meie tänane hariduse olukord ei ole tuleviku vaates jätkusuutlik. Peamiseks mureks on uute haridustöötajate järelkasv ja ebaselge karjäärimudel, sest tänased töötingimused ning tasu ei suuda kaasata noort põlvkonda haridusmaastikule.

Täna puudub riigil pikaajaline plaan, kuidas jõuda selleni, et õpetaja (sh huvihariduse õpetaja) palk oleks konkurentsivõimeline. Läbimõtlemata on haridustöötajate karjäärimudel, mis motiveeriks haridusmaastikul panustama ning õpetajate optimaalse töökoormuse hoidmine, mis ei ületaks inimvõimete piire. Lisaks suurenevad järjepidevalt nii lapsevanemate kui ühiskonna ootused õpetajale, mille tõttu professionaalsed õpetajad lahkuvad koolidest ning õpilaste ette jõuab üha enam kvalifikatsioonita õpetajaid. 

Riigi tasandil on huvihariduse terviksüsteem ja selle toetamine riiklikult läbimõtlemata. Kevadel 2023 toimus huvihariduse katusorganisatsioonide kohtumine haridus- ja teadusminister Kristina Kallasega, mille raames lubas minister võtta ette üle-eestilise huvihariduse rahastamise süsteemi ning leida toimiv lahendus. Huvihariduse katusorganisatsioonidele teadaolevalt ei ole hetkel ka selle teemaga edasi liigutud. Eriti keerulises situatsioonis on täna erahuvikoolide õpetajaskond, sest erinevad kohalikud omavalitsused ei toeta või siis toetavad väga väikeses mahus erahuvikoolide tegevust ning riigi tasandil ei ole väljatöötatud toimivat huvihariduse õpetajate palgasüsteemi. 

Huvihariduse katusorganisatsioonid toetavad  õpetajate ja haridustöötajate püüdlusi konkurentsivõimelise töötasu saavutamise nimel. Oleme nõus, et haridusmaastikul toimuv on murettekitav, mis mõjutab kogu riigi tulevikku. Õiglane töötasu ja toetavad töötingimused – need on aktuaalsed teemad nii alus-, üld-, kutse-, kõrg- ja huvihariduses, millele nii riik kui ka omavalitsused peavad oma tähelepanu pöörama. Üht haridusliiki rahastades ei tohiks teiste haridusliikide toetust vähendada.  

Eesti Kunstikoolide Liit, esindaja Kristel Kallau, kunstikoolideliit@gmail.com, tel 5559 9122

Eesti Muusikakoolide Liit, Kätlin Virgo, muusikakoolid@gmail.com, tel 56989618

Eesti Tantsuhuvihariduse Liit, esindaja Jane Miller-Pärnamägi, tantsuharidus@gmail.com, tel 5622 4717

Eesti Teadushuvihariduse Liit, esindaja Heilo Altin, heilo@teadushuvi.ee, tel 518 7617

Eesti Huvikoolide Liit, esindaja Andres Kask, info@huvikoolideliit.ee, tel 528 9631

Eesti Erahuvialakoolide Liit, esindaja Varje Lepp, eehkl@erahuvikoolid.ee, tel 504 5578